MFC Project Sample: Open Folder Dialog

MFC project sample: Open folder dialog

1. Ứng Dụng

Dialog Open Files, hoặc folder là một trong những dialog được sử dụng khá phổ biến trong các phần mềm.

Khi bạn cần mở một folder, chọn môt folder chứa các thông tin dữ liệu, thì bạn cần sử dụng đến dialog này.

  • Một dialog open folder thường cho phép bạn chọn một folder trong hộp thoại.
  • Có thể lựa chọn mở một đường dẫn folder mà bạn mong muốn.
  • Có chức năng tạo mới một folder trong một folder lựa chọn

 

2. Nguyên lý cơ bản:

Step 1: Xây dựng 1 lớp kế thừa lớp CCommonDialog

Step2: Xử lý các hàm chính.

– Trong hàm constructor khởi tạo các thông số cơ bản

– Overridde lại hàm DoModal

– Thêm hai hàm quan trọng là lấy folder path và folderName

Step 3: Sử dụng trong hàm cần gọi dialog open folder

3. Project Sample

Bạn có thể download sample cho kỹ thuật này ở link dưới đây.

Click để download:               Link down MFC Open Folder Project Sample

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.