Lập trình OpenCV C++ Bài 10 : 4 Kỹ thuật làm mờ ảnh

Hi. chào mừng các bạn ghé thăm

Chủ đề lập trình OpenCV C++

Bài số 10 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 kỹ thuật làm mờ ảnh.

Làm mờ ảnh là kỹ thuật được sử dụng phổ biến khi chỉnh sửa ảnh.

Trong photoshop, chức năng này cũng được sử dụng rất đa dạng.

Trong OpenGL có bốn hiệu ứng làm mờ ảnh cơ bản, Blur, Gaus Blur, Median Blur, Bilateral Blur

Chúng ta sẽ cùng thực hành với 4 kỹ thuật này.

Step 1: Tạo menu chức năng

Chúng ta sẽ tạo một menu item như sau trong project.

Các bạn vào resource, chọn menu, chọn

Các bạn thêm 4 menu item vào như sau:

 

Step 2: Viết hàm xử lý nhận sự kiện

 

 

Step 3: Định một nhóm biến 4 kiểu blur

 

Step 4: Chúng ta định nghĩa hàm xử lý blur bên lớp Document

định nghĩa MAX_KERNEL_LENGTH = 11 bên file header

#define MAX_KERNEL_LENGTH 11

Step 5: Sau đó chúng ta gọi xử lý smoothing của lớp document tại lớp mainframe

 

Chúng ta cùng xem kết quả

Ảnh gốc

 

Ảnh sau khi blur

 

ảnh sau khi gaus blur

 

ảnh sau khi median blur

 

Ảnh sau khi bilateral blur

Các bạn có thể thay đổi giá trị MAX_KERNEL_LENGTH để thấy sự khác biệt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.