Bài Tập Lập Trình C++

Đây là các bài tập lập trình c++ cơ bản dành cho việc ôn luyện và thực hành.

Làm tốt các bài tập này, các bạn sẽ nắm vững kiến thức cơ bản của c++

1.Nhóm Bài Tập Căn Bản Biến Kiểu Dữ Liệu Phép Toán.
 • Viết chương trình in ra màn hình một dòng thông điệp tùy ý.
 • Viết chương trình nhập vào 2 số thực bất kỳ, tính toán và in ra mành hình kết quả của tổng hiệu tích thương.
 • Viết chương trình nhập vào bán kính đường tròn, tính toán và in ra chu vi và diện tích hình tròn.
 • Nhập vào 2 điểm trong tọa độ không gian OXYZ. Tính toán và in ra màn hình trung điểm của 2 đoạn thẳng nối hai điểm đã nhập.
2.Nhóm Bài Tập Về Câu Lệnh Điều Kiện Và Vòng Lặp.
 • Viết chương trình nhập vào số lượng các giá trị, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
 • Viết chương trình giải phương trình bậc 2
 • Viết chương trình tính tổng hiệu tích thương của 2 phân số được nhập vào
 • Viết chương trình tính n!!

+ nếu n lẻ thì n!! = 1*3*5*….

+ nếu n chẵn thì n!! = 1*2*4*6*…

 • Viết chương trình đếm và in ra số lượng các số nguyên chia hết cho 3 hoặc 7 trong phạm vi từ 1 đến 100.
 • Viết chương trình kiểm tra 1 số nguyên dương nhập vào có phải số nguyên tố hay ko
3.Nhóm Bài Tập Về Hàm.
 • Viết 1 hàm nhập họ tên, lương, thưởng của một nhân viên, tính tổng lương và in kết quả ra màn hinh.
 • Viết 1 hàm tìm min/max từ một dãy số nhập vào,  hoặc từ 2 đối số truyền vào.
4.Nhóm Bài Tập Về Mảng Và Con trỏ.
 • Viết một hàm nhập nhập vào một mảng số lượng các phần tử kiểu nguyên dương và thực hiện các nhiệm vụ sau

+ Tìm min và max trong mảng.

+ Tính trung bình cộng của mảng.

+ Đếm xem có bao nhiêu phần tử chẵn, bao nhiêu phần tử lẻ.

+ Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

+ Nhập một giá trị từ bàn phím, kiểm tra giá trị đó có nằm trong mảng hay ko

+ Kiểm tra xem mảng có tồn tại các giá trị giống nhau ko

+ Viết hàm hủy một phần từ ở vị trí nào đó, vị trí này được nhập từ bàn phím

 • Thực hiện lại bài toán trên không dùng mảng mà dùng con trỏ thay thế.
5.Nhóm Bài Tập về Cấu Trúc Dữ Liệu
 • Viết một cấu trúc dữ liệu thể hiện cho kiểu hỗn số trong toán học, viết hàm nhập, in , hàm tối giản và tính tổng hiệu tích thương.
 • Viết một cấu trúc dữ liệu cho đối tượng sinh viên bao gồm, tên, tuổi, giới tính, điểm số, viết hàm nhập, in, tìm người có điểm cao nhất.
 • Viết một cấu trúc dữ liệu thể hiện cho hình tròn, gồm tọa độ tâm trong hệ tọa độ XOY và bán kính, tính diện tích và chu vi.

1,184 total views, 1 views today