Bài Tập Lập Trình C++

Đây là các bài tập lập trình c++ cơ bản dành cho việc ôn luyện và thực hành.

Làm tốt các bài tập này, các bạn sẽ nắm vững kiến thức cơ bản của c++

1.Nhóm Bài Tập Căn Bản Biến Kiểu Dữ Liệu Phép Toán.
 • Viết chương trình in ra màn hình một dòng thông điệp tùy ý.
 • Viết chương trình nhập vào 2 số thực bất kỳ, tính toán và in ra mành hình kết quả của tổng hiệu tích thương.
 • Viết chương trình nhập vào bán kính đường tròn, tính toán và in ra chu vi và diện tích hình tròn.
 • Nhập vào 2 điểm trong tọa độ không gian OXYZ. Tính toán và in ra màn hình trung điểm của 2 đoạn thẳng nối hai điểm đã nhập.
2.Nhóm Bài Tập Về Câu Lệnh Điều Kiện Và Vòng Lặp.
 • Viết chương trình nhập vào số lượng các giá trị, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
 • Viết chương trình giải phương trình bậc 2
 • Viết chương trình tính tổng hiệu tích thương của 2 phân số được nhập vào
 • Viết chương trình tính n!!

+ nếu n lẻ thì n!! = 1*3*5*….

+ nếu n chẵn thì n!! = 1*2*4*6*…

 • Viết chương trình đếm và in ra số lượng các số nguyên chia hết cho 3 hoặc 7 trong phạm vi từ 1 đến 100.
 • Viết chương trình kiểm tra 1 số nguyên dương nhập vào có phải số nguyên tố hay ko
3.Nhóm Bài Tập Về Hàm.
 • Viết 1 hàm nhập họ tên, lương, thưởng của một nhân viên, tính tổng lương và in kết quả ra màn hinh.
 • Viết 1 hàm tìm min/max từ một dãy số nhập vào,  hoặc từ 2 đối số truyền vào.
4.Nhóm Bài Tập Về Mảng Và Con trỏ.
 • Viết một hàm nhập nhập vào một mảng số lượng các phần tử kiểu nguyên dương và thực hiện các nhiệm vụ sau

+ Tìm min và max trong mảng.

+ Tính trung bình cộng của mảng.

+ Đếm xem có bao nhiêu phần tử chẵn, bao nhiêu phần tử lẻ.

+ Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

+ Nhập một giá trị từ bàn phím, kiểm tra giá trị đó có nằm trong mảng hay ko

+ Kiểm tra xem mảng có tồn tại các giá trị giống nhau ko

+ Viết hàm hủy một phần từ ở vị trí nào đó, vị trí này được nhập từ bàn phím

 • Thực hiện lại bài toán trên không dùng mảng mà dùng con trỏ thay thế.
5.Nhóm Bài Tập về Cấu Trúc Dữ Liệu
 • Viết một cấu trúc dữ liệu thể hiện cho kiểu hỗn số trong toán học, viết hàm nhập, in , hàm tối giản và tính tổng hiệu tích thương.
 • Viết một cấu trúc dữ liệu cho đối tượng sinh viên bao gồm, tên, tuổi, giới tính, điểm số, viết hàm nhập, in, tìm người có điểm cao nhất.
 • Viết một cấu trúc dữ liệu thể hiện cho hình tròn, gồm tọa độ tâm trong hệ tọa độ XOY và bán kính, tính diện tích và chu vi.