Note For Programming

Ghi chú những vấn đề trong quá trình nghiên cứu

Lỗi khi chạy thư viện glaux.lib trên visual studio 2015 => Thêm dòng #pragma comment(lib, “legacy_stdio_definitions.lib”)