Lập trình OpenCV C++ Bài 9 : Render Text cơ bản

Hi, chúng ta tiếp tục chủ đề : 

Lập trình OpenCV C++

Bài số 9,  chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách render một text trên hình ảnh.

Step 1 : Tạo một icon T trên toolbar như sau:

 

Cũng như các chức năng trước, chúng ta tạo hàm xử lý cho text tại lớp MainFrame

 

 

Step2: Chúng ta tạo một lớp vẽ text tại lớp document

Chúng ta cùng phân tích xử lý trên.

Hàm putText là hàm cơ bản để render một text trên nền ảnh.

Đối số 1:   Đối tượng Mat của ảnh

Đối số 2:  Nội dung của Text

Đối số 3: Vị trí bắt đầu render text, tôi đang để ở vị trí x = 100, y = 100

Đối số 4: Là kiểu font text trong opencv (khác với font text trong office)

Đối số 5: Là tỉ lệ scale, tôi đang để 1.0, các bạn có thể tăng giảm scale

Đối số 6: Màu sắc, các bạn lưu ý đây là mã BGR ngược với RGB.

Đối số cuối: là giá trị thickness của text

Và đây là kết quả

Rất cơ bản và đơn giản để các bạn có thể viết text trên một tấm ảnh.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.