MFC Project Sample: Kỹ thuật reset ứng dụng

MFC project sample: Kỹ thuật reset ứng dụng.
1.Ứng dụng:

Khi bạn thực hiện thiết kế một phần mềm, sẽ có những lúc bạn cần đến chức năng, reset lại phần mềm, 

để phần mềm chạy lại và thực hiện lại quá trình load các dữ liệu ban đầu.

Nó cũng giống như windows cũng cần có chế độ restart.

Bạn không muốn phải tắt chương trình đi, bật lại,  sẽ rất phiền phức.

Chức năng restart chương trình thường được sử dụng trong một số trường hợp ví dụ như.

  • Đổi ngôn ngữ phần mềm.
  • Thay đổi đường dẫn folder chứa dữ liệu.
  • Thay đổi môi trường setting trong phần mềm.
  • Thay đổi các chế độ chính trong phần mềm.
2.Nguyên lý cơ bản:

Sử dụng hàm ShellExeCute 

3. Demo

MFC Project Sample Link Download

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.