MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo các ngôn ngữ trong ứng dụng

MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo các ngôn ngữ cho ứng dụng
1. Ứng dụng.

Khi bạn triển khai xây dựng một phần mềm, thông thường bạn sẽ cần tạo thêm các ngôn ngữ khác sử dụng cho sản phẩm của bạn.

Nếu tiếng anh là ngôn ngữ chính, thì người lập trình sẽ tạo thêm một vài ngôn ngữ khác cho sản phẩm.

Ví dụ như tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp, Tiếng Việt.

Và đó là kỹ thuật xây dựng ngôn ngữ cho sản phẩm phần mềm.

2. Nguyên lý cơ bản:

+ Tạo thêm một project resource riêng cho ngôn ngữ đó.

+ Project này chỉ gồm các các file resource, không có file code

+ Xây dựng cấu hình build theo 2 kiểu, build tiếng anh, build ngôn ngữ còn lại (ví dụ tiếng việt)

3. Demo

                                     MFC Project Sample: Tạo language trong ứng dụng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.