C++ Hình Họa Không Gian: C++ Polygon

Hi, chào mừng các bạn trở lại với chủ đề C++ Hình họa không gian.

Bài trước chúng ta đã biết cách xây dựng lớp triangle.

Hôm nay chúng ta sẽ học cách xây dựng lớp polygon.

1. Lý thuyết cơ bản.

a. Tính chất của polygon

Polygon là một đối tượng đa giác khép kín có số lượng điểm từ 3 trở lên.

Như vậy, rect, triangle thực chất là dạng polygon đặc biệt.

Do chúng ta đã định nghĩa rect và triangle riêng biệt, nên trong bài này, chúng ta coi polygon là một đa giác có từ 4 điểm trở lên,

và chúng có thể có dạng đặc biệt như rect hoặc là một hình đa giác bình thường.

Polygon sẽ có một mảng điểm, và một biến lưu trữ số lượng điểm, có thể là 4, 5…

b. Các hàm xử lý cơ bản của Pololygon.

– Hàm khởi tạo: khởi tạo ban đầu giá trị các điểm.

– Hàm hủy.

– Hàm mảng điểm, và số lượng điểm

– Hàm lấy mảng chứa list các điểm, số lượng điểm

– Hàm tính diện tích của Polygon

– Hàm tính chu vi của Polygon.

– Hàm tính ra điểm trọng tâm của Polygon

– Hàm check 1 điểm nằm trong vùng hay ngoài vùng, hay trên cạnh của polygon.

– Hàm trả về kết quả là điểm min, max của bounding box cho polygon

Và các hàm khác các bạn có thể nghĩ ra.

2. Code sample.

File header

 

File Cpp

Ok. Đó là cách mô hình hóa 1 đối tượng polygon bằng kỹ thuật lập trình c++

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.