MFC Project Sample: MFC Formview, MFC Formbar

 

[MFC-Formbar demo]

Khi xây dựng một project MFC MDI hoặc SDI.

 Ngoài các thành phần cơ bản của một phần mềm như là:

Thanh tiêu đề.

Thanh toolbar

Thanh status bar

View, dialog, control

Thì Formbar cũng là một thành phần cần thiết, phổ biến cho một phần mềm cơ bản.

Formbar giúp các bạn có hiển thị các thông tin của các đối tượng trong phần mềm.

Insert các control để thực hiện các task vụ nhanh chóng.

Trong MFC bạn có thể chia view hiện tại  thành nhiều phần, và mỗi phần view có thể thay thế bằng các form view

Demo dưới đây là một mẫu mà các bạn có thể tham khảo.

Click here to dow load:  ==================download ================================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.