[Opengl C++ Code] Mô phỏng trái đất & mặt trời

Opengl c++ Code Sample.

Demo được viết bằng MFC C++ và Opengl, mô phỏng đơn giản mặt trời và một vài hành tinh quay xung quanh nó

                                 Click here to download

Yêu cầu môi trường:

Bạn phải tải thư viện opengl và glaux.lib :   link tải

Mục số 2: down cả 2 thư viện opengl và glaux.lib

Sau khi down thư viện xong và giải nén, thì thực hiện copy các file vào đường dẫn folder gl.

Để có được đường dẫn folder gl các bạn làm như sau.

Mở project  sun & earth vừa tải ở trên. Tìm file stdafx.h

Các bạn vào file stdafx.h của project, gõ 1 dòng: #include <gl\gl    rồi gõ ctrl + space, để nó hiện ra các file header có sẵn trong folder gl

Các bạn trỏ chuột vào một file được hiện ra, thì sẽ biết được đường dẫn folder opengl trên máy bạn được nằm ở đâu

Ví dụ ở trên là hình ảnh với Windows 7.

Copy file các header của thư viện vừa tải ở trên vào thư mục: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Include\um\gl 

copy file các lib vào thư mục: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Lib\winv6.3\um\x86

Sau khi copy file lib và header thành công thì build project ở mode debug-x86. Sau khi build thành công.

copy file các file dll vào folder build project (cùng vị trí với file exe)

Windows 10, có thể đường dẫn sẽ khác đi, chỉ cần các bạn tìm đúng đường dẫn rồi làm thao tác copy như trên là được.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.