C++ Hình Họa Không Gian: C++ Circle

Hi, chào mừng các bạn đến với chủ đề : c++ hình họa không gian.

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về một đối tượng hình học cũng quan trọng không thể thiếu.

Đó là đường tròn. Khi chúng ta có line, point, rect, polygon, triangle, thì không thể thiếu circle.

1. Lý thuyết cơ bản.
a. Tính chất của cirlce.

– Đường tròn được thể hiển bởi 1 điểm và giá trị bán kính hoặc đường kính.

– Do đó chúng ta cần 2 trường dữ liệu.

  + 1 điểm point2d thể hiện tâm  đường tròn

  + 1 giá trị float thể hiện bán kính r.

b. Các hàm xử lý.

– Hàm khởi tạo/hàm hủy cơ bản

– Hàm get/set điểm tâm của circle

– Hàm get/set bán kính của circle

– Hàm tính chu vi/diện tích của circle

– Hàm check 1 điểm có nằm trên cirlce hay không ?

– Hàm check 1 điểm nằm ngoài hay bên trong circle.

– Các hàm mà bạn có thể nghĩ ra dùng cho mục đích của bạn.

2. Code sample

a. File Header

 

b. File Cpp

 

 

Ok. Đó là cách xây dựng một đối tượng đường tròn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.