C++ Hình Họa Không Gian: C++ Triangle

Hi, chào mừng các bạn trở lại với chủ đề C++ Hình họa không gian.

Bài trước chúng ta đã biết cách xây dựng lớp rect.

Hôm nay chúng ta sẽ học cách xây dựng lớp triangle

1. Lý thuyết cơ bản.
a. Tính chất của triangle

1 đối tương hình học được kết hợp bởi 3 điểm không thẳng hàng, thì được gọi là 1 tam giác.

– Do đó Triangle luôn có 3 điểm

b. Các hàm xử lý cơ bản của Triangle.

– Hàm khởi tạo: khởi tạo ban đầu giá trị các điểm.

– Hàm hủy.

– Hàm sét giá trị các điểm.

– Hàm lấy mảng chứa list các điểm.

– Hàm tính diện tích của Triangle

– Hàm tính chu vi của Triangle.

– Hàm tính ra điểm trọng tâm của Triangle

– Hàm tính ra các góc của triangle.

– Check tam loại tam giác: tam giác thường, cân, vuông, vuông cân, đều.

– Hàm check một điểm nằm bên trong của tam giác hay bên ngoài tam giác, hay trên cạnh của tam giác.

Và các hàm khác các bạn có thể nghĩ ra.

2. Code thực hành.

File Header

File Cpp

Và đó là cách để chúng ta có thể mô hình hóa một đối tượng hình học tam giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.