MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo thanh Preview Panel

MFC Project Sample: Kỹ thuật tạo thanh Preview Panel
1. Ứng dụng.

Preview Panel là một thanh bottom bar được sử dụng để hiện thị các thông tin cần thiết.

Thông thường, phần mềm luôn có một thành status bar để hiện thị các thông báo về trạng thái phần mềm trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên có những trường hợp người thiết kế một hiện thị nhiều hơn các thông tin, thì ý tưởng cho một thanh Preview Panel là hợp lý.

 

2. Nguyên lý cơ bản:

+ Xây dựng một lớp có tên là PreviewPane được kế thừa từ CView

+ Sử dụng cơ chế chia view bởi đối tượng lớp CSplitterWndEx như cách tạo formview

+ Preview Pane là một lớp kế thừa CView, nên nó có tính chất giống như view chính.

Chúng ta có thể hiện thị text, có thể hiện thị hình ảnh, có thể vẽ các đối tượng hình học trên view.

Do đó nó rất phong phú đa dạng cho việc hiện thị các thông tin cần thiết.

 

3. Demo

Download MFC Project Sample Preview Panel 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.