Bạn Biết Họ Là Ai : Tim Berners Lee

Người phát minh ra WWW (world wide web)

Ông sinh ngày 08/06/1955 là một nhà khoa học máy tính người Anh.

Năm 1976 ông làm việc cho hãng Plesey Controls Limited với vai trò là một lập trình viên.

Hai năm sau đó ông làm cho D.G. Nash Limited, thực hiện việc phát triển phần mềm sắp chữ và hệ điều hành.

Ông là người đã đưa ra đề nghị về một hệ thống quản lý thông tin vào tháng 3 năm 1989 và thực hiện việc giao tiếp thông tin thành công.

Sự thành công đó dựa trên một giao thức truyền tải siêu văn bản HTTP giữa máy chủ và máy khách thông qua Internet.

Ông là chủ tích của Worl Wide Web Consortium (W3C) chuyên trách việc tiếp tục phát triển nền tảng web.

Với công lao của mình, ông được nữ phòng Elizabeth II phong tước vào năm 2004.

Ông được vinh danh trong danh sách 100 người quan trọng nhất thế kỷ 20 trên tạp chí Time.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.