MFC – Bài 6: Sử dụng Check box

Hello. Chào mừng bạn đến với chủ đề học Lập Trình MFC

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn về kỹ thuật sử dụng check box
1. Vài trò và phạm vi sử dụng.

Check box là một hộp thoại điều kiện thể hiện hai trạng thái, có và không cho một phần của một chức năng nào đó.

Check box được coi là một control phổ biến và sư dụng rộng rãi nhất trong các giao diện phần mềm.

Hầu như ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy check box.

2. Sự khác nhau giữa check box và radio button.

Radion button là một điều kiện “một trong số“:

Nghĩa là trong một nhóm các radio button, thì chỉ một item được lựa chọn, còn các item khác thì 0

Nhưng check box thì khác, trong một nhóm checkbox của một chức năng.

Nhiều check box có thể được lựa chọn cùng một lúc.

3. Thực hành.

Viết một chương trình cho phép lựa chọn những ngôn ngữ lập trình mà một lập trình viên có thể làm.

Sau đó khi click vào button thì show thông tin ra message box.

Kết quả mong muốn như sau:

Hãy cùng xem video thực hành:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.