C++ STL: Tìm hiểu và sử dụng Queue

Hi, xin chào các bạn đến với chủ đề :Học lập trình C++ STL.

Bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Queue trong  thư viện tiêu chuẩn STL.
I. Các đặc điểm cơ bản của std::Queue

– Là một dạng container adaptors giống như kiểu stack, nhưng nó có những điểm khác biệt.

– Nếu như stack là vào sau ra trước, thì hàng đợi (queue) lại vào trước ra trước, giống như nguyên lý xếp hàng mua đồ.

– Các phần tử được chèn vào và được hủy bỏ từ phía trước.

II. Các function chính trong lớp Queue

1. Cách khai báo để sử dụng Queue.

 

2. Lấy số lượng phần từ mà nó sở hữu:   

=> Sử dụng hàm size()

 

3. Đẩy dữ liệu với hàm push và bỏ dữ liệu với hàm pop

như vậy pop lần đầu thì 1 sẽ bị xóa khỏi hàng đợi

pop lần 2 thì xóa 2, pop lần 3 thì xóa 3 => danh sách chỉ còn lại phần tử 4.

 

4. Khi muốn lấy giá trị của phần tử đầu và phần tử cuối

– Sử dụng hai hàm front(), back(), hàng đợi không bị mất đi phần tử.

 

5. Đổi giá trị hai hàng đợi cho nhau

– Sử dụng hàm swap, chỉ cần cùng kiểu dữ liệu, còn kích thước có thể khác nhau.

 

6. Kiểm tra xem mảng có phần tử nào không.

– Có thể sử dụng hàm size() để kiểm tra số lượng phần tử với 0

– Sử dụng hàm empty():  trả về true nếu số lượng phần tử = 0 và ngược lại là false.

 

7. Lấy giá trị từng phần tử của queue, hoặc show danh sách

– Sử dụng hàm front();

– Mỗi lần front thì lại thực hiện pop để hàng đợi xóa phần tử đầu tiên, và phần tử tiếp theo sẽ được thế vào vị trí đầu tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.