Code C++ Xử lý file

Chào mừng các bạn đến với blog: Phát Triển Phần Mềm 123AZ

Đây là các mẫu code cho việc xử lý file trong lập trình c++

+ Kiểm tra sự tồn tại 1 file

 

+ Delete 1 file trong c++

+ Tạo 1 file với một dung lượng mong muốn Byte – KB – MB

=> Dùng cho nhiều trường hợp cần để test

+ Liệt kê các file trong 1 folder có sẵn.

+ Copy nội dung file A vào File B

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.