C++ Data Structure: Đảo ngược danh sách liên kết tròn

Chủ đề: Thuật toán lập trình và cấu trúc dữ liệu.

Cách đảo ngược một danh sách liên kết tròn

Đầu vào là một danh sách liên kết tròng với kích thước n.

Đầu ra thực hiện nhiệm vụ đảo ngược chiều của danh sách liên kết như hình minh họa sau

Code Minh Họa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.