MFC – Bài 11 b: Tạo một toolbar mới, và load vào frame

Hi chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình MFC

Chủ đề học lập trình MFC. Bài 11b sẽ nối tiếp chủ đề toolbar.

Trong bài trước, các bạn đã biết cách thêm một button trên toolbar.

Và trong bài này, tôi sẽ giới thiệu về các tạo thêm một toolbar mới và load toolbar này lên khung frame của phần mềm

Các step cơ bản:

1. Chuột phải vào folder toolbar trong resource để insert thêm một toolbar, đặt lại id toolbar cho phù hợp

2. Trong mainframe, thêm một biến quản lý toolbar là đối tượng của lớp : CMFCToolbar.

3. Trong hàm Oncreate của mainFrame.cpp thực hiện load toolbar bởi việc sử dụng hàm createEx của lớp CMFCToolbar.

4. Gắn vào frame bằng việc sử dụng hàm EnableDocking và Dockpanel

Hãy xem video để thực hành một cách dễ dàng hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.