Thuật Toán Merge Sort

Chào mừng các bạn đến với chủ đề thuật toán lập trình.

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thuật toán Merge Sort (Thuật toán sắp xếp trộn)
1. Nguyên lý cơ bản của Merge Sort.

– Là một thuật toán sắp xếp dựa theo nguyên lý chia để trị.

– Giả sử đầu vào là một mảng arr với hai vị trí đầu cuối là: left và right.

+ Tìm ra điểm trung tâm để chia mảng thành hai phần, gọi vị trí là mid.

+ Gọi hàm xử lý MergeSort cho nửa đầu tiền chạy từ left đến mid.

+ Gọi hàm xử lý MergeSort cho nửa thứ hai chạy từ mid+1 đến right.

+ Hợp nhất hai mảng đã được sắp xếp lại từ hai bước ở trên.

Độ phức tạp: O = n*log2(n);

2 Thực hành Thuật Toán Merge Sort

TPham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.