Game C++ SDL – Bài 9: Học Cách Tối Ưu Hóa Code Sau Mỗi Chức Năng

Chào mừng các bạn đến với chủ đề học lập trình game c++ SDL.

Bài số 9 chúng ta sẽ thực hiện việc tối ưu hóa code sau khi đã viết loạt các chức năng từ bài 1 đến bài 8.

Chúng ta cần nhìn lại và xem xét lại những gì đã làm để, có thể tối ưu hơn, gọn gàng hơn, và cải thiện hơn.

Nhưng tiêu chí của việc tối ưu được liệt kê như sau.

1. Học cách viết code ngắn gọn.

+ Thể hiện bởi việc đặt tên hàm, tên biến ngắn gọn, rõ ý và có sự phân biệt.

+ Đặt tên tiếng anh, ngắn gọn rõ ý.

+ biến global thì nên có chữ g_ ở trước.

+ Viết comment tiếng anh cho các đoạn xử lý trừu tượng.

2. Kiểm tra việc cấp phát và giải phóng vùng nhớ đã có đầy đủ hay chưa.

+ Kiểm tra các đối tượng được new thì đã được giải phóng hay chưa.

+ Các biến khai báo đã có khởi tạo giá trị ban đầu chưa.

+ Con trỏ khi sử dụng đã kiểm tra với NULL chưa.

3. Học cách tối giản code.

+ Nhưng đoạn code chung thì nên đưa vào 1 hàm xử lý chung để tránh việc trùng lặp

+ Nhưng đoạn code có thể đưa vào thành các hàm nội bộ của lớp đối tượng thì nên đưa vào.

4. Không sử dụng các giá trị cứng.

+ Không dùng các giá trị cụ thể cố định trong các phần xử lý, hay làm đối số truyền vào.

+ Nên khai báo chúng như là các biến constant hoặc dùng define để tạo các các macro.

Ok. Và giờ hãy xem video để thực hành cùng tôi.

__________________________________________________

Pass Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.