C++ Hình Học Không Gian: C++ Line2D

Hi, chào mừng các bạn trở lại chủ đề c++ hình họa

Bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học cách xây dựng lớp Line2d.

Hai bài trước, chúng ta đã có lớp vector2d, lớp point2d, và bây giờ từ 2 dữ liệu đã có,

chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được đối tượng line2d

1. Lý Thuyết cơ bản

Line là một đối tượng hình học được thể hiện bằng 2 điểm, ở đây chúng ta bàn tới khái niệm line hữu hạn.

Line có các hàm xử lý cơ bản thế nào.

– Hàm tính trung điểm của line

– Hàm tính vector chỉ phương của line.

– Hàm tính độ dài của line

– Phép gán line, cho phép gán dữ liệu của line a cho line b

– Có thể check line trùng nhau (trùng thuận, trùng ngược)

– Kiểm tra một point có mối quan hệ với line (nằm trên line, nằm ngoài line)

– Các chức năng khác mà bạn có thể thêm vào.

2. Code sample

Ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.